Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen podmínky) se řídí prodej výrobků a zboží (dále jen zboží) společnosti ALITRON-OST s.r.o., IČ 60755725 (dále jen prodávající), a prodej výrobků,vyráběných na zakázku kupujícího, v případech, nestanoví-li jednotlivá nabídka či kupní smlouva nebo kogentní ustanovení obchodního zákoníku či jiného právního předpisu jinak. Závaznost těchto podmínek pro prodávajícího a kupujícího není dotčena eventuelní existencí nákupních či obdobných podmínek kupujícího, pokud se smluvní strany v kupní smlouvě výslovně nedohodnou jinak.

1.2. Tyto podmínky se předávají kupujícímu při uzavření každé kupní smlouvy či jsou volně dostupné na internetových stránkách prodávajícího.

II. ZPŮSOBY PRODEJE

1.1. Prodej zboží se uskutečňuje na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž za uzavření smlouvy se považuje i prodej zboží na základě písemné objednávky a dodávky zboží, doložené potvrzeným dodacím listem.

1.2. V případě jednorázového prodeje za hotové se od písemné formy upouští a dokladem o uzavřené kupní smlouvě je daňový doklad – faktura za hotové, na němž kupující potvrdí převzetí zboží.

III. KUPNÍ CENA

1.1. Prodávající prodává své výrobky za ceny smluvní, uvedené v ceníku, platném v době dodávky, nebo za ceny, uvedené v cenové nabídce. Ceníky prodávajícího jsou kupujícímu kdykoliv k dispozici. U zakázkové výroby prodávající sdělí kupujícímu cenu na základě technických podkladů od kupujícího samostatně, pokud ji ceník prodávajícího neobsahuje. Ceny uvedené v ceníku či v nabídce jsou cenami EXW sklad prodávajícího v Tečovicích 378, Zlín 4 -Malenovice.

1.2. V případě dohody je možné poskytnout ceny FCO stavba, udaná kupujícím. Prodávající po dohodě s kupujícím zajistí dopravu výrobků do místa, určeného kupujícím, na náklady kupujícího. Při dodávce výrobků na stavby, určené kupujícím, se sjednává místo ceny podle ceníku cena FCO stavba, obsahující v sobě náklady na dopravu do místa, určeného kupujícím. Tato cena neobsahuje náklady na složení výrobků z dopravního prostředku. Zajišťuje-li prodávající pro kupujícího dodávku výrobků po železnici na místo, určené kupujícím, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu veškeré náklady na dopravu, prodávajícím vynaložené, včetně veškerých poplatků, uhrazených prodávajícím (například vlečné apod.).

1.3. V případě prodeje dle nabídek je dáno, že konečná platnost nabídky je i konečným termínem pro provedení dodávky od prodávajícího.

1.4. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu na zboží vyráběné prodávajícím oproti ceně uvedené v ceníku prodávajícího.

1.5. Při dodávce zboží s obaly se kupní cena zvyšuje o cenu těchto obalů.

1.6. Prodávající je povinen od kupujícího vratné obaly odkoupit zpět při splnění podmínky, že kupující tyto obaly vrátí prodávajícímu v neporušeném stavu nejpozději do tří kalendářních měsíců po uskutečnění dodávky a předloží doklad o tom, že tyto vrácené obaly jsou vratnými obaly prodávajícího, které od něho kupující v uvedené 3 měsíční lhůtě spolu se zbožím odkoupil. Při splnění těchto podmínek prodávající tyto vratné obaly odkoupí zpět za kupní cenu sníženou o 20 %, představující amortizaci obalů nebo dle dalších dohod.

1.7 Pokud se po uplynutí 4 měsíců od uzavření smlouvy změní ceny materiálů, energií, poplatky za transport, dodavatelské ceny nebo jiné okolnosti, mající vliv na tvorbu cen, je prodávající oprávněn ceny přiměřeně zvýšit.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1. Při bezhotovostní platbě před odběrem zboží nebo při platbě v hotovosti při odběru zboží poskytuje prodávající kupujícímu slevu ve výši 2 % z kupní ceny zboží dodávaného prodávajícím. Za platbu předem se nepovažuje zaplacení zálohy nižší než je celá kupní cena. Nárok na výše uvedenou slevu vzniká kupujícímu úplným zaplacením celé kupní ceny. Tato sleva se neposkytuje při prodeji na základě vystavených nabídek.

1.2. Dokladem o zaplacení kupní ceny zboží v hotovosti je příjmový doklad společně s daňovým dokladem nazvaným faktura za hotové, jejichž vystavením prodávající potvrzuje zaplacení kupní ceny zboží , uvedeného na faktuře , a kupující podpisem tohoto dokladu potvrzuje převzetí tohoto zboží.

1.3. Při prodeji na základě nabídek může prodávající poskytnout kupujícímu skonto-slevy. Podkladem pro poskytnutí skonto–slev je faktura – daňový doklad, vystavená kupujícím po uhrazení fakturované částky dle nabídky.

1.4. Při zakázkové výrobě je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu, a to ještě před zahájením výroby. Rovněž v případě kupní smlouvy s novým obchodním partnerem je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy nebo i celé kupní ceny prodávaného zboží před uskutečněním dodávky.

1.5. V ostatních případech zaplatí kupující cenu zboží na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím, jejíž splatnost je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení tohoto dokladu.

1.6. Zaplacením kupní ceny se rozumí její úhrada v hotovosti do pokladny prodávajícího nebo připsání částky, uvedené na daňovém dokladu – faktuře, na účet prodávajícího, na tomto dokladu uvedený.

1.7. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, a to ode dne následujícího po splatnosti daňového dokladu – faktury až do zaplacení dlužné částky. Vznikne-li v důsledku pozdního zaplacení kupní ceny prodávajícímu škoda, je prodávající oprávněn tuto škodu, případně další nároky, uplatnit vedle úroku z prodlení.

1.8. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat u dalších dodávek úhradu zboží v hotovosti nebo platbu před odběrem zboží. Současně je prodávající oprávněn odstoupit od ujednání o poskytnutých slevách a požadovat úhradu celé kupní ceny i zpětné doplacení (vrácení) poskytnutých slev oproti platnému ceníku. U dalších dodávek je prodávající oprávněn stanovit kratší termíny splatnosti, než vyplývají z těchto podmínek, nebo platbu při odběru. Překročí-li prodlení kupujícího 30 dnů nebo vstoupí-li ve známost skutečnosti vzbuzující pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, stanou se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými, resp. splatnými dnem doručení odpovídající výzvy prodávajícího kupujícímu.

1.9. Sjednané přímé slevy budou poskytovány přímo ve fakturách. Pokud kupující opakovaně nedodrží ve faktuře uvedenou a smluvně sjednanou splatnost, budou po upozornění kupujícího prodávajícím sjednané slevy poskytovány zpětně formou dobropisu, a to pouze z faktur uhrazených ve sjednané lhůtě splatnosti a v jejich časovém pořadí. Dobropis na slevu bude poté proveden do konce následujícího měsíce. Pokud kupující nedodrží ve faktuře uvedenou a smluvně sjednanou splatnost o více než 14 dnů, doúčtuje prodávající kupujícímu doplatek do ceníkové ceny a ten ho ve sjednané splatnosti uhradí.

1.10. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu v termínu její splatnosti a prodávajícímu tím vznikne splatná pohledávka za kupujícím, může prodávající s touto pohledávkou volně nakládat, zejména ji postoupit jiné osobě, zastavit ji apod.

V. DODACÍ PODMÍNKY

1.1. Místem plnění prodeje zboží se sjednává sídlo prodávajícího v Tečovicích 378, Zlín 4 -Malenovice.

1.2. Dodávka zboží je uskutečněna naložením na dopravní prostředek kupujícího v místě plnění nebo předáním zboží dopravci, určenému kupujícím. Dopravní prostředky kupujícího musí splňovat požadavky, stanovené zvláštními předpisy pro převoz nakládaných výrobků. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout provedení nakládky. Při dopravě výrobků na stavby, určené kupujícím, musí být dodávky požadovány tak, aby docházelo k plnému vytížení nákladních vozidel. V případě nevytížení ze strany kupujícího , je prodávající oprávněn vyfakturovat adekvátní poplatek za nevytížení kamionu. Dopravní cesty až na místo určení včetně staveniště musí být náležitě zpevněny a umožňovat dopravu převážených výrobků až na místo určení. Při nedodržení těchto požadavků na dopravní prostředky a dopravní cesty odpovídá kupující prodávajícímu za veškeré náklady a škody, které prodávajícímu vzniknou, a je povinen je prodávajícímu po jeho výzvě uhradit. Pokud má kupující doplňující požadavky na provedení, kvalitu a zkoušení požadovaného zboží, musí své požadavky specifikovat písemně jako součást objednávky. Dodatečně uplatněné nároky na technické, kvalitativní či zkušební vlastnosti zboží nebudou prodávajícím řešeny a nemohou být ani důvodem k reklamaci zboží či k jeho odmítnutí.

1.3. Řidič dopravního prostředku kupujícího musí před odběrem zboží pracovníkům expedice prodávajícího předložit písemný doklad, který ho opravňuje k naložení zboží. V případě odběru třetí osobou je tato osoba povinna předložit plnou moc k odběru. Bez těchto dokladů nebude zboží na dopravní prostředek naloženo či vůbec vydáno.

1.4. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího uskutečněním dodávky podle bodu 5. 1.2. Veškeré škody vzniklé po přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího jdou k tíži kupujícího.

1.5. Vlastnické právo k prodávanému zboží kupující nabývá až úplným zaplacením celé kupní ceny a případných dalších pohledávek prodávajícího v souvislosti s plněním dodávky dle úpravy těchto podmínek. Ke dni přechodu vlastnického práva na kupujícího předá prodávající kupujícímu potřebné listiny, vztahující se k prodávanému zboží (ujištění o vydání prohlášení o shodě apod.). Nebude-li kupní cena kupujícím uhrazena ve lhůtě splatnosti daňových dokladů, vystavených podle čl.IV těchto podmínek, je prodávající po marném uplynutí této lhůty oprávněn ke zpětnému převzetí prodaných výrobků do své moci jako jejich vlastník. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu za tímto účelem vstup do prostor, kde jsou výrobky prodávajícího uloženy, a zavazuje se umožnit prodávajícímu jejich naložení a odvezení, a to i tehdy, jsou-li umístěny u třetí osoby. Při porušení tohoto závazku odpovídá kupující prodávajícímu za veškeré náklady a škody, které prodávajícímu vzniknou, a je povinen je prodávajícímu k jeho výzvě uhradit.

1.6. Jestliže kupující má zboží převzít osobně, případně prostřednictvím třetí pověřené osoby, a zboží nebude kupujícím odebráno do 30 kalendářních dní ode dne, kdy měl kupující, případně třetí osoba jím pověřená, zboží převzít, má prodávající nárok u výrobků, připravených pro kupujícího, zvýšit kupní ceny uvedené v bodě III. těchto podmínek, a to o 20 % za každý započatý měsíc prodlení. Tuto novou výši kupní ceny prodávající uvede na daňovém dokladu, určeném jako podklad pro zaplacení kupní ceny podle čl. IV. těchto podmínek. Neodebere-li kupující zboží ani do dvou měsíců ode dne, kdy měl zboží převzít, má prodávající právo, nikoliv povinnost, naložit s tímto zbožím i jiným způsobem, než je jeho prodej kupujícímu.

1.7. Prodávající není povinen plnit závazky, vyplývající z kupní smlouvy vůči kupujícímu, pokud mu v tom brání okolnosti způsobené vyšší mocí, a to pouze po dobu trvání těchto okolností. Za tyto okolnosti se považují i případy přerušení dodávky elektrické energie, nebo silný vítr znemožňující nakládku.

1.8. Výrobky dodávané prodávajícím splňují požadavky platných technických norem a požadavky na prokázání shody s technickými požadavky na výrobky. V případě rozšířených požadavků na provedení, parametry či zkoušení výrobků nad rámec, uvedený v předchozí větě, je kupující povinen prokazatelně předat prodávajícímu před podpisem smlouvy tyto rozšířené požadavky (kompletní ZTKP výše uvedené stavby apod.). Prodávající k těmto požadavkům vypracuje cenovou nabídku na výkony, vyplývající z těchto rozšířených požadavků. Obsah této nabídky po jejím akceptování kupujícím je kupující povinen písemně objednat a tento obsah se současně stane nedílnou součástí předmětu smlouvy. Nebudou-li rozšířené požadavky na výrobky ze strany kupujícího uplatněny výše popsaným způsobem, bude kupní smlouva podepsána bez nich a prodávající dodá výrobky s parametry, požadovanými a uplatněnými ke dni podpisu smlouvy. Na dodatečně uplatněné požadavky na výrobky nebude ze strany prodávajícího z technických důvodů brán zřetel. Nesplnění dodatečně uplatněných požadavků na výrobky nemůže být důvodem k reklamaci zboží ani k jeho odmítnutí.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

1.1.Prodávající odpovídá za faktické a právní vady zboží v rozsahu § 422 – § 442 obch. zák.

1.2. Pro reklamaci zjevných vad se stanovuje lhůta tří dnů ode dne uskutečnění dodávky zboží.

1.3. Veškeré reklamace musí být uplatňovány písemně, a to neprodleně po té, kdy byly kupujícím zjištěny. Prodávající je povinen každou reklamaci prošetřit za případné účasti kupujícího a vyřídit ji písemně.

1.4. Uplatnění reklamace nezbavuje kupujícího povinnost k zaplacení celé kupní ceny dodaného zboží.

1.5 Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží je způsobilé pro použití k účelu, k němuž bylo vyrobeno, že má vlastnosti požadované příslušnými normami , a poskytuje na tyto výrobky záruku v trvání dvanácti měsíců ode dne prodeje zboží. Marným uplynutím uvedené lhůty zanikají veškerá práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží.

1.6. Veškeré údaje obsažené v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech, cenících a cenových nabídkách nebo podkladech jsou nezávazné, pokud nejsou v kupní smlouvě potvrzení objednávky výrazně označeny jako platné.

1.7. Vznikne-li dodáním vadného zboží kupujícímu škoda, za niž prodávající odpovídá, hradí prodávající kupujícímu pouze skutečnou škodu a nikoliv další případné nároky kupujícího (např. ušlý zisk, úroky z prodlení, majetkové sankce jako penále, smluvní pokuty apod.). Vzniknou-li jakékoliv pohledávky vůči prodávajícímu z titulu uplatněné odpovědnosti za vady či z jiného důvodu, nesmí kupující tyto pohledávky postoupit třetí osobě. Do doby uznání reklamace prodávajícím žádné pohledávky z titulu uplatněné reklamace kupujícímu nevznikají.

1.8. Kupující je povinen se v plné míře řídit platnými technologickými postupy montáže prodávajícího (daného výrobce). V případě nedodržení těchto technologických postupů nezodpovídá prodávající za následné reklamace. Odpovědnost prodávajícího za vady zaniká též v případech neodborných manipulací, zásahů do zboží, oprav, úprav a obdobných neodborně provedených činností. Kupující je povinen písemně s předstihem objednat manipulační prostředky k dodávkám zboží od prodávajícího.V případě nezajištění manipulačních prostředků a vzniku vícenákladů prodávajícímu, je prodávající oprávněn uplatnit vzniklé náklady na kupujícího.

1.9. Pokud bude kupující chtít provádět zkoušky, prokazující kvalitativní parametry prodávajícím prodávaného zboží , je kupující povinen přizvat prodávajícího s přiměřeným předstihem k účasti při odběru vzorků či celých výrobků. Poruší-li kupující tuto svou povinnost pak platí, že výsledek takové zkoušky není důkazním prostředkem pro případnou reklamaci. Náklady na sanaci či výměnu výrobků, poškozených odběrem vzorků, nese v plném rozsahu kupující.

1.10. Prodávající neodpovídá za vady zboží ani za případné škody vzniklé v důsledku toho, že vyrobil a dodal zboží podle výslovných pokynů a dokumentace kupujícího. V tom nese kupující veškerou případnou odpovědnost, a to zejména s ohledem na předpokládaný účel použití zboží, za správnou konstrukci zboží, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů, za správnost a úplnost technických podmínek a technických podkladů a výkresů či jiných dokumentací předaných prodávajícímu, a to i tehdy, pokud prodávající navrhl a provedl úpravy a kupující tyto úpravy akceptoval. Kupující taktéž nese veškeré důsledky toho, pokud by na základě kupujícím prodávajícímu poskytnutých údajů či dokumentací byla porušena chráněná (autorská či průmyslová) práva třetích osob. Prodávající není povinen přezkoumávat správnost zadání kupujícího ani případné porušení chráněných práv třetích osob ve smyslu předchozích vět.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.1. Prodávající a kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek uvedených v obchodním zákoníku.

1.2. Nad rámec zákonných důvodů má prodávající právo jednostranně od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny v termínu její splatnosti. V tomto případě může prodávající též jednostranně odstoupit pouze od ujednání, jímž poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny oproti ceně uvedené v ceníku prodávajícího, nebo při zakázkové výrobě může odstoupit od ceny s kupujícím sjednané.

1.3. Veškeré odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením od ujednání o poskytnuté slevě z kupní ceny zaniká pouze nárok kupujícího na poskytnutí této slevy.

1.4. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy v důsledku porušení povinností kupujícího, neodpovídá kupujícímu za případné následky a škody, které tím vzniknou kupujícímu nebo jeho smluvním partnerům.

VIII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1.1. Platné VOP jsou umístěny na webových stránkách www.alitron-ost.cz, kde se s nimi kupující může seznámit. Na tyto VOP se odkazuje každá nabídka prodávajícího. Kupující svou objednávkou, odvolávající se na nabídku prodávajícího, potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP, že se jimi bude řídit a že souhlasí s následující dohodou: Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy v souvislosti s ní , které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

1.2. Rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů bez konání ústního jednání, které může být nařízeno rozhodcem na základě jeho rozhodnutí.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Platné podmínky jsou zveřejňovány na www.alitron-ost.cz.

1.2. Právní poměry kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky. Pro případné soudní řízení mezi prodávajícím a kupujícím při uplatňování nároků z uzavřené kupní smlouvy platí obecné právní předpisy.

1.3. Prodávající není vázán případnými obchodními podmínkami kupujícího, a to ani tehdy, pokud mu budou předloženy a výslovně je neodmítne.

1.4. Kupující potvrzuje objednáním zboží seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a zavazuje se jimi v rámci uzavřené kupní smlouvy řídit.

 

ALITRON-OST s.r.o. v Tečovicích 378, Zlín 4 –Malenovice 5.5.2008